MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

 

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

           

            Kính gửi:

        - Ban giám hiệu trường: ..........................................................

        - Ban giám hiệu trường: ..........................................................

   Tôi tên là:  ...........................................................................................................        

 Hiện trú tại: ..........................................................................................................

Số điện thoại: ........................................................................................................

Địa chỉ Email (nếu có): ..........................................................................................

Là phụ huynh/người  giám hộ hợp pháp của:

 

Học sinh: ...........................................

Ngày tháng năm sinh: .......................

Là học sinh lớp: ...............................

Trường:  ...........................................

 

Kết quả cuối năm học: ........................................................................................... .

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường:  ................................

....................................................................................................................................

Về học lớp: ...........  Năm học: ............................. trường: ......................................

...................................................................................................................................

Lý do: ........................................................................................................................

...................................................................................................................................

Trân trọng cảm ơn.

                                                              ..............., ngày  ... tháng.... năm ............

                                                                                         Người làm đơn

                                                                                        (Ký ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Ý kiến của trường chuyển đến                   Ý kiến của trường chuyển đi

                                                                          

 

  . ………………………………….... . . ....…………………………………......

……………………………………..............…………………….. . . .................. ...…………………………………….....................................................................

................................................................................................................................

Bài viết liên quan