KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020

 

PHÒNG GD&ĐT KON TUM                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số: 20/KH-NT                                                                                                                                 Kon Tum, ngày 04  tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

GIAI ĐOẠN 2016-2020

 

 

          Căn cứ Chỉ thị số 40/CT-TW, ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và CBQL giáo dục;

          Căn cứ Điều lệ trường tiểu học được ban hành tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT;

          Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.

           Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo cấp trên về việc nâng cao năng lực của đội ngũ CBQL và đội ngũ nhà giáo về phẩm chất chính trị, chuyên môn - nghiệp vụ trong từng đơn vị trường học.Trường TH Nguyễn Trãi, xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2016- 2020 như sau:

A.Mục tiêu:

           - Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong trường tiểu học Nguyễn Trãi nhằm tạo bước chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

          - Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để chuẩn hóa về chất lượng một cách đồng bộ theo mục tiêu và định hướng chung của ngành. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cốt cán, đội ngũ kế cận dự nguồn để nâng cao chất lượng dạy học và quản lý trong nhà trường.

          - Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và CBQL của nhà trường, đảm bảo chất lượng cả về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống,  trình độ đào tạo và năng lực công tác, hợp lý về cơ cấu  theo đúng các phân môn dạy học của cấp tiểu học quy định. Tất cả CBQL và GV có bản lĩnh chính trị vững vàng, mẫu mực về phẩm chất, đạo dức, lối sống đáp ứng ngày càng cao trong công cuộc xây dựng công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

           Phấn đấu trong từng năm học, bằng viêc đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên thông qua con đường tham gia học tập nâng chuẩn ở các cấp độ đào tạo; công tác bồi dưỡng của đơn vị, thông qua các hình thức sinh hoạt CĐ, trao đổi rút kinh nghiệm, viết và áp dụng SKKN, dự giờ ở đồng nghiệp, phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua ở các cấp

           B. Nhiệm vụ trọng tâm:

           1. Triển khai các văn bản kế hoạch của các cấp nhằm nâng cao ý thức trong đội ngũ nhà giáo và CBQLGD về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và CBQLGD; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong công tác. Làm cho 100% CBQL và đội ngũ Nhà giáo có nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục. Lấy đây làm nội dung sinh hoạt chính trị thường xuyên, rộng lớn trong toàn đơn vị. Nâng cao ý thức mỗi CBQL và nhà giáo trong việc rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu của đổi mới GD trong giai đoạn hiện nay.

             Xác định rõ việc xây dựng và nâng cao chất lượng của đội ngũ Nhà giáo và CBQL giáo dục trong nhà trường là trách nhiệm của Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, P.hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn và của giáo viên cốt cán. Do đó mỗi thành viên trong ban chỉ đạo của đơn vị phải gương mẫu nhận thức sâu sắc và tuyên truyền đầy đủ chủ trương này đến tận các nhà giáo. Chấp hành thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo thực hiện kế hoạch của lãnh đạo nhà trường một cách xuyên suốt.

            2. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu đề nghị lên các cấp tuyển dụng đúng đối tượng và đảm bảo đúng cơ cấu.

            3. Tổ chức đánh giá CC-VC, CNN, CHT,PHT công khai, công bằng, đúng thực chất để làm cơ sở cho việc rèn luyện, nâng cao năng lực của mỗi cá nhân.

           4. Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua để động viên người có cống hiến cho phong trào, khuyến khích tinh thần ý thức tự học nâng cao trình độ.

           5. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để đánh giá rút kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả công tác.

           6. Phát huy quyền làm chủ tập thể, thực hiện tốt QCDC theo Nghị định số 04/2015 /NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và QĐ số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 về Ban hành QC thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường để nâng cao ý thức xây dựng nhà trường tạo thành một đơn vị đoàn kết thống nhất cao.

           C. Kế hoạch tổ chức thực hiện:

           I. Đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo và CBQL:

            1. Đối tượng và nội dung điều tra chất lượng đội ngũ:

          - Về số lượng, cơ cấu đội ngũ nhà giáo và CBQL căn cứ theo tiêu chuẩn của của Điều lệ trường TH và TT liên tịch số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV.

           - Điều tra trình độ học vấn, trình độ CMNV, Trình độ lý luận CT, ngoại ngữ, tin học theo từng loại đối tượng GV đạt yêu cầu theo nhu cầu của công tác chuyên môn đề ra.

          - Đánh giá về năng lực và phẩm chất đạo đức của từng CBQL và GV. Các nội dung này được đánh giá theo:

         + Đối với CBQL, đánh giá chuẩn HT, PHT theo TT số 14/2011/TT-BGDĐT

         + Đánh giá chuẩn GVTH Theo quyết định 14/2007/QĐ-BGD&ĐT và QĐ 06.

             2. Hình thức và nguyên tắc đánh giá:

- Đánh giá từng GV: Lấy kết quả đánh giá Chuẩn NNGVTH và đánh giá xếp loại viên chức theo QĐ số 06/QĐ-BNV và công văn 3040/BGD&ĐT-TCCB.

- Đánh giá CBQL: Do HĐSP trường đánh giá (Lưu biên bản bản hằng năm).

- Nguyên tắc: Đúng theo quy chế quy định, đảm bảo chính xác, khách quan, khoa học đúng với thực trạng đội ngũ của đơn vị: Về số lượng, cơ cấu, trình độ, năng lực, phẩm chất đảm bảo với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị do ngành quy định.

           II. Công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng:

            Trên cơ sở công tác điều tra, đánh giá đội ngũ, đơn vị tập trung làm tốt các công tác sau:

            1. Phân loại theo phẩm chất, trình độ, năng lực, cơ cấu và độ tuổi, qua đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo; Tham mưu với lãnh đạo ngành hướng bố trí, sử dụng, điều chuyển, luân chuyển một cách hợp lý theo từng môn dạy, lớp học đúng với Thông tư 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV để phát huy tốt hiệu quả công tác.                                                                   

 2. Tổ chức cho CB,GV,NV đăng ký chương trình học tập nâng chuẩn đến năm 2020. Trong năm tiến hành quy hoạch và phát triển đội Nhà giáo và CBQL để thường xuyên đủ vế số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất, năng lực, trình độ CMNV và quản lý đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của sự nghiệp GD&ĐT. Có kế hoạch chọn và cử CB,GV trẻ có triển vọng đủ tiêu chuẩn để phát triển trong tương lai khi cần thiết để đi học các lớp về CMNV,QL và chính trị (Chú ý tốt đối tượng nằm trong diện quy hoạch CB dự nguồn).

            3. Thực hiện tốt chế độ học tập, bồi dưỡng bắt buộc trong hè hàng năm và các hình thức tổ chức bồi dưỡng CM theo kế hoạch tại đơn vị và PGDĐT điều động.

             5. Nghiêm túc thực hiện tốt công tác phân công CM khách quan, hợp lý. Đặt lợi ích của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị lên trên lợi ích cá nhân. Cử chọn CB cốt cán đúng thực chất để làm hạt nhân đòn bẩy phong trào tự học tập của đơn vị được phát huy mạnh mẽ.

            6. Xây dựng cụ thể kế hoạch BD giáo viên trong năm học phù hợp với thực tiễn của đơn vị và chính xác với từng GV. Định kỳ trong năm có sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm thật thiết thực và hiệu quả với từng CB,GV,NV.

            7. Tạo điều kiện để CB,GV,NV có điều kiện học tập về các khả năng sư pham, tin học, ngoại ngữ để không ngừng nâng cao năng lực làm việc.

             III. Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác BDCBQL,GV,NV:

             1. Nắm vững nội dung chương trình và SGK. Đặc biệt triển khai tốt chuẩn KT-KN từ lớp 1 đến lớp 5; tổ chức cho GV nắm vững sự liên kết các mạch kiến thức của lớp 1-2-3 với lớp 4-5; phương pháp dạy học TV1-CGD..

             2. Nắm vững chuẩn KT tối thiểu theo quy định của từng môn học ở từng lớp học. Có kỹ năng xác định tốt KT trọng tâm của từng bài học và xác địng được nội dung của các bài khó để thống nhất trong tổ CM. Thực hiện phù hợp chuẩn KT-KN với từng đối tượng học sinh nhất là HSKT.

           3. Tập trung BD đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, lấy HS làm trung tâm. Tổ chức tốt các hình thức dạy học để HS tự phát hiện và tự chiếm lĩnh kiến thức theo hướng giao việc của GV cho HS hoạt động; dạy học phân hóa đối tượng HS.

          4. Tiếp tục bồi dưỡng kĩ năng dạy học các môn theo mô hình trường học mới và dạy học Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục. Thường xuyên BD cho GV nắm chắc  cách đánh giá HS theo TT 30/2014/TT-BGDĐT (có sửa đổi điều chỉnh, bổ sung) và chuẩn KT-KN do Bộ GD&ĐT quy định.

           5. Bồi dưỡng cách trình bày thiết kế bài sọan theo hình thức rõ các hoạt động của thầy và  của trò theo phương pháp dạy học tích cực; kỹ năng thiết kế giáo án điện tử e-Learning,…

           6. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên  theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên GVTH (TT số 32/2011/TT-BGD&ĐT ngày 8/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên GVTH(TT số 26/2012/TT-BGD&ĐT ngày 10/7/2012), bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí dạy và học. Bồi dưỡng cho GV kỹ năng tự học qua hình tức dự giờ bằng biện pháp dự đủ 35 tiết/ năm học. Trong dự giờ phải ghi chép được ưu - khuyết điểm của từng hoạt động dạy học để rút kinh nghiệm cho bản thân và đồng nghiệp.

          7. Bồi dưỡng kỹ năng khai thác các công cụ trong lớp học để hỗ trợ cho quá trình dạy học.

         8 . Bồi dưỡng các kiến thức về viết sáng kiến kinh nghiệm,  đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng để áp dụng vào thực tế đạt kết quả nâng cao chất lượng GD toàn diện cho HS.

          IV. Biện pháp thực hiện:

          1.  Tham gia tập huấn đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng của PGD triển khai và tổ chức chu đáo tại cấp trường.

          2. Nghiêm túc thực hiện tốt các chế độ chính sách hiện hành đối với CBQL và nhà giáo.

          3. Làm tốt công tác tổ chức và công tác cán bộ, phân công CM một cách công khai, khoa học và dân chủ.

         4. Làm tốt công tác đánh giá GV công bằng, chính xác, thực chất, đúng từng thành viên trong đội ngũ. Đẩy mạnh các hình thức thi đua và qua đây có các chế độ ưu tiên phát triển hợp lý các danh hiệu thi đua đã đạt được.

        5. Về công tác xây dựng cơ sở vật chất: Căn cứ vào các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ 2 tham mưu cho các cấp lãnh đạo ngành và địa phương cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tạo điều kiện  để cho toàn thể CBQL và GV có cơ hội nâng cao năng lực công tác.

6. Tham mưu với Phòng GD&ĐT thành phố tạo điều kiện cho 1 CBQL được tham gia học lớp trung cấp chính trị.

7. Động viên và tạo điều kiện để CBQL.GV.NV tham gia học các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, Tiếng Anh, tin học, tiếng Ba-na,…

          D. Các chỉ tiêu phấn đấu :

- GV đạt dạy giỏi cấp trường : 80-85%. 

- Giữ vững số lượng GV đạt dạy giỏi cấp thành phố  trở lên  3->4 giáo viên.

 - Không có GV yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ.

- Giữ vững danh hiệu giáo viên tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh

 Trên đây là nội dung kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2016-2020. 

   

      Nơi nhận:                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

     -BGH, Tổ CM, GV (T/H);

     -Lưu: VP, CM

Bài viết liên quan