09/11/18  Giới thiệu về CBGVNV  103
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
 10/01/17  Giới thiệu về CBGVNV  118
Đến năm học 2016-2017, trường TH Nguyễn Trãi có 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên.