10/01/17  Giới thiệu về CBGVNV  53
Đến năm học 2016-2017, trường TH Nguyễn Trãi có 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên.