09/11/18  Giới thiệu về CBGVNV  114
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
 10/01/17  Giới thiệu về CBGVNV  128
Đến năm học 2016-2017, trường TH Nguyễn Trãi có 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên.