Kế hoạch hoạt động ngày sách Việt Nam 21/4 của thư viện

Kế hoạch hoạt động ngày sách Việt Nam 21/4 của thư viện 

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
  
   

 

         Số :    /KH-THNT                               Kon Tum, ngày 10 tháng 4 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam.

Thực hiện Công văn số 602/SGDĐT-VP ngày 6/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trong ngành giáo dục và đào tạo;

 Căn cứ Công văn số 1276/UBND-VX ngày 5 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về thực hiện Ngày đọc sách và Văn hóa đọc tỉnh Kon Tum năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-PGD&ĐT ngày 5/4/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trong ngành giáo dục và đào tạo.

Nay trường THNguyễn Trãi xây dựng kế hoạch ngày Sách và Văn hóa đọc Việt nam với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập; Nay trường TH Nguyễn Trãi ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt năm 2022, cụ thể như sau:

- Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động được tổ chức bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu tại Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

- Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đảm bảo thiết thực,
hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của CB,GV,NV và học sinh trong nhà trường; cộng đồng, các cơ quan, tổ chức xã hội tham gia vào việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

- GVCN các lớp đôn đốc, nhắc nhỡ và phân công nhiệm vụ cho học sinh lớp mình và Thông báo nội dung quyên góp sách xây dựng tủ sách mới năm 2022. Học sinh tham gia hưởng ứng ngày sách đầy đủ.

- Các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong trường TH Nguyễn Trãi được tổ chức đảm bảo ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, mang tính văn hóa - giáo dục cao; đồng thời đảm bảo thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. - Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động ngày sách và văn hóa đọc theo hình thức trực tuyến.

- Khai thác sách điện tử, thư viện điện tử; sử dụng phần mềm điện tử ứng dụng cho việc đọc sách, tra cứu sách điện tử và phần mềm học trực tuyến trong hệ thống trường học.

- Hướng dẫn giáo viên, phụ huynh và học sinh vào các trang web đọc sách miễn phí như: https://sachvui.com/, https://www.sachhayonline.com/book/, http://gacsach.com/, https://www.grimmstories.com/,

       II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG:

1. Thời gian:

- Bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 05/4/2022 cho đến 01/5/2022 (Tập trung cao điểm vào ngày 20/4/2022).

        2. Địa điểm:

- Cuộc thi được tiến hành Tại các phòng học của mỗi lớp.

3. Đối tượng:

- Tất cả CB,GV,NV và học sinh toàn trường.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THÚC THỰC HIỆN.

1. Công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan:

- Khẩu hiệu: Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4/2022 .

-  Chủ đề: “Đọc sách là cách học tốt nhất”.

- Thời gian triển khai thực hiện: từ ngày 05/4/2022 đến hết ngày 01/5/2022.

- Hình thức tuyên truyền: Treo băng rôn, khẩu hiệu tại cổng trường, trước và trong cơ quan, đơn vị.

2. Hoạt động quyên góp sách, xây dựng tủ sách mới cho thư viện:

* Chủ đề: “Quyển sách cũ – Tấm lòng mới”

        Phát động phong trào quyên góp sách giáo khoa, sách tham khảo sách truyện để ủng hộ cho thư viện nhà trường.   

        - Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 05/4/2022 đến ngày 01/5/2022.

- Nội dung:

+ Tất cả CB, GV, NV và học sinh toàn trường cùng tham gia xây dựng tủ sách mới “chọn sách hay phù hợp nội dung học tập và nghiên cứu”.

+ GVCN lớp thu sách và khuyên khích học sinh lớp mình quyên góp.

+ Bộ phận thư viện tổng hợp và báo cáo.

3. Trang trí thư viện góc lớp .

- Chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, con người; về lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thời gian: Buổi chiều bắt đầu lúc 13h30’ ngày 20/04/2022.

- Nội dung: Các lớp tiến hành trang trí, cắt tiêu đề Thư viện góc lớp .

- Việc trang trí phải đảm bảo khoa học sáng tạo không làm ảnh hưởng (hỏng) các cơ sở vật chất trong và ngoài lớp học. Tổng thể lớp học đẹp, trang trí khoa học, có tính thẩm mĩ, phù hợp với học sinh.

4. Hoạt động đọc sách cùng con.

Khuyến khích phụ huynh đọc sách cùng các con tại nhà ( đọc sách giấy, sách điện tử…), hướng dẫn cho con biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử đẻ truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách hay phù hợp với từng lứa tuổi

       VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Tham mưu Lãnh đạo trường ban hành kế hoạch.

- Dự trù kinh phí tổ chức thực hiện.

        - Băng rôn theo chủ đề. - Đẩy mạnh việc tuyên truyền về  sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên trang Web của đơn vị.

       - Treo panoo, áp phích, băng rôn hưởng ứng sách và văn hóa đọc.

+ Các nội dung chính hưởng ứng ngày sách Việt Nam.

      - Niêm yết kế hoạch trên bảng tin và đăng tải trên Website, trên trang Zalo thông báo của trường.

- Phổ biến nội dung Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

- Thông báo sâu rộng trong học sinh biết rõ nội dung về hoạt động ngày sách và văn hóa đọc Việt nam.

Tham gia hưởng ứng ngày sách nhiệt tình và sôi nổi; Quyên góp sách, trang trí thư viện góc lớp có chất lượng.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, năm 2022 của trường TH Nguyễn Trãi./.

 

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

  • Hiệu trưởng;                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)
  • GVCN;
  • Lưu VT.                           

 

                                                                                     

                                                                                        Huỳnh Thị Thân